Année : 2014

Toku-actrice(s) : Ayaka Tsuji

Images :

EPISODE 1
Fukkatsu no Kyôkai teikoku!
EPISODE 2
Mezame yo tenshin Kisara!
EPISODE 3
Gaion, mission start!
EPISODE 4
Kisara fukkatsu, arata-na chikara Tenshôken!